# Name Type Link
ข้อมูลพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ Guide
ข้อมูล Monster ภายในเกม Guide
ข้อมูล Item ภายในเกม Guide
ข้อมูลแผนที่ภายในเกม Guide
ระบบ ตั้งร้านค้าออฟไลน์ @at Guide
ระบบ ดรอปไอเท็มภายในเกม Guide
ระบบ การเล่นในรูปแบบปาร์ตี้ Guide
ระบบ อัพเกรดอุปกรณ์ Guide
กฎระเบียบของเซิร์ฟเวอร์ Guide